برندگان مسابقه تلفنی ۲۳ مرداد ۹۷به قیدقرعه

۰۹۳۵۸۴***۰۷ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
۰۹۱۶۷۲***۹۸ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
۰۹۱۳۱۸***۱۸ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
۰۹۳۰۷۸***۳۱ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال

ما  را  در کانال تلگرامی  tel7024@     نیز  دنبال نمایید    

ما  را  در  اینستاگرام      tel7024@     نیز دنبال نمایید