برندگان مسابقه تلفنی ۳۰ تیر ۹۷به قیدقرعه

۰۹۱۳۱۵***۵۱ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
۰۹۱۹۳۷***۰۸ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
۰۹۳۵۳۵***۸۸ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
۰۹۹۰۳۵***۹۸ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال

ما  را  در کانال تلگرامی  tel7024@     نیز  دنبال نمایید    

ما  را  در  اینستاگرام      tel7024@     نیز دنبال نمایید   

برندگان مسابقه تلفنی ۲۴ تیر ۹۷به قیدقرعه

۰۹۱۳۰۶***۸۰ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
۰۹۳۳۰۲***۶۰ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
۰۹۳۹۰۲***۴۸ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
۰۹۱۹۶۶***۵۹ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال

ما  را  در کانال تلگرامی  tel7024@     نیز  دنبال نمایید    

ما  را  در  اینستاگرام      tel7024@     نیز دنبال نمایید