برندگان مسابقه تلفنی ۸ آذر ۹۶ به قیدقرعه

۰۹۱۰۳۷***۷۸ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال
۰۹۱۹۱۵***۷۰ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال
۰۹۱۷۰۱***۸۹ ۰۰۰ر۰۰۰ر۸  ریال
۰۹۹۱۰۸***۷۶ ۰۰۰ر۰۰۰ر۸  ریال

ما  را  در کانال تلگرامی  t[email protected]     نیز  دنبال نمایید    

ما  را  در  اینستاگرام      [email protected]     نیز دنبال نمایید   

ما  را  در صفحه فیسبوک  tel7024       نیز دنبال نمایید  

آغاز جشنواره میلاد حضرت رسول اکرم (ص)

از امروز هم تعداد و هم مبلغ و میزان جوایز برندگان تلفنی تا میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم(ص) افزایش یافت.

یک برنده تلفنی به ازای یک برنده تلویزیونی در هر روز
جمع جایزه دو نفر= ۲ میلیون تومان

۱- به تعداد شرکت کننده های تلویزیونی در هر روز برنده تلفنی خواهیم داشت.

۲- ما به التفاوت مبلغ جایزه هر شرکت کننده تلویزیونی (از سقف ۲ میلیون تومان) به یک برتده تلفنی اعطا می شود.

۳- در صورتی که شرکت کننده تلویزیونی کل ۲ میلیون تومان را برنده شود، به برنده تلفنی ربع سکه اعطا می شود.