برنده مسابقه تلفنی ۲۱ اسفند ۹۶ به قیدقرعه

۰۹۱۲۴۰***۲۰ ۰۰۰ر۰۰۰ر۸ ریال
۰۹۱۸۶۰***۸۷ ۰۰۰ر۰۰۰ر۶ ریال
۰۹۱۱۲۲***۸۷ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال

ما  را  در کانال تلگرامی  t[email protected]     نیز  دنبال نمایید    

ما  را  در  اینستاگرام      [email protected]     نیز دنبال نمایید   

ما  را  در صفحه فیسبوک  tel7024       نیز دنبال نمایید  

برنده مسابقه تلفنی ۲۰ اسفند ۹۶ به قیدقرعه

۰۹۱۳۹۴***۵۳ ۰۰۰ر۰۰۰ر۸ ریال
۰۹۱۴۰۲***۹۸ ۰۰۰ر۰۰۰ر۷ ریال
۰۹۳۶۷۹***۵۴ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال
۰۹۰۱۲۵***۴۲ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال

ما  را  در کانال تلگرامی  t[email protected]     نیز  دنبال نمایید    

ما  را  در  اینستاگرام      [email protected]     نیز دنبال نمایید   

ما  را  در صفحه فیسبوک  tel7024       نیز دنبال نمایید  

برنده مسابقه تلفنی ۱۶ اسفند ۹۶ به قیدقرعه

۰۹۲۱۵۶***۱۹ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال
۰۹۱۵۴۴***۵۲ ۰۰۰ر۰۰۰ر۴ ریال
۰۹۱۲۲۵***۹۷ ۰۰۰ر۰۰۰ر۴ ریال
۰۹۱۲۸۹***۳۴ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال

ما  را  در کانال تلگرامی  t[email protected]     نیز  دنبال نمایید    

ما  را  در  اینستاگرام      [email protected]     نیز دنبال نمایید   

ما  را  در صفحه فیسبوک  tel7024       نیز دنبال نمایید